Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA TWIERDZY KŁODZKO

będącej w zarządzie Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o. o. w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko

 

Twierdza Kłodzko jest popularną atrakcją turystyczną Dolnego Śląska, ale także zabytkiem pod ochroną prawa, obiektem historycznym oraz miejscem martyrologii więźniów i jeńców wojennych różnych narodowości. Z tego powodu prosimy naszych gości o wizytę godną tego miejsca, a w szczególności o nieniszczenie obiektu, utrzymanie porządku oraz o pozostawienie swoich zwierząt poza murami Twierdzy Kłodzko.

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Twierdza Kłodzko jest czynna cały rok za wyjątkiem następujących dni:
- 1 stycznia (Nowy Rok),
- Wielkiej Soboty i Niedzieli Wielkanocnej,
- 1 listopada (Wszystkich Świętych),
- 24 i 25 grudnia (Wigilii i 1 dnia Świąt Bożego Narodzenia).

2. Twierdza Kłodzko jest czynna codziennie w godzinach:
w sezonie letnim (1 IV – 31 X) 9:00 – 19:00
w sezonie zimowym (1 XI – 30 III) 9:00 – 16:00
UWAGA! Ostatnie wejście na zwiedzanie całego kompleksu rozpoczyna się na dwie godziny, a wejście na zwiedzanie jednej z dwóch tras rozpoczyna się na godzinę przed zamknięciem obiektu.
Kasa biletowa czynna jest do godz. 18:00 w sezonie letnim oraz do godz. 15:00 w sezonie zimowym.

3. Przebywanie na terenie Twierdzy Kłodzko poza godzinami otwarcia wymaga zgody Prezesa ZAMG Sp. z o. o. lub dyrekcji Twierdzy Kłodzko.

4. Teren Twierdzy Kłodzko jest monitorowany.

5. Zwiedzanie Twierdzy Kłodzko odbywa się po zakupie biletu wstępu. Bilet należy zachować do kontroli.

6. W obrębie Twierdzy Kłodzko udostępnione są następujące trasy zwiedzania:
1) „Główna trasa turystyczna” nazywanej też Twierdzą górną – tj. trasa naziemna wiodąca przez bastiony, udostępniona do zwiedzania z Przewodnikiem Twierdzy Kłodzko lub indywidualnie,
2) „Labirynty” – tj. chodniki kontrminowe stanowiące podziemną część Twierdzy, udostępnione wyłącznie z Przewodnikiem Twierdzy Kłodzko,
Zwiedzenie obu tras umożliwia zakup „Pakietu komendanta”.
3) „Ścieżka wokół Twierdzy” – trasa biegnąca poza murami fortecy, wzdłuż jej południowego i wschodniego stoku, zwiedzana indywidualnie.

7. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń załogi Twierdzy Kłodzko.

8. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci i inne osoby pozostające pod ich opieką.

9. Wycieczki szkolne i grupy zorganizowane wchodzą na teren obiektu pod opieką kwalifikowanej kadry /pedagogów, pilotów i kierowników wycieczek/, która ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników grupy.

10. Za grupy zorganizowane uważa się grupy liczące co najmniej 15 osób uprawnionych do zwiedzania.

11. Opiekunom grup szkolnych przysługuje wstęp bezpłatny w proporcji 1 opiekun na 10 podopiecznych.

12. Grupy z wcześniejszą rezerwacją mają pierwszeństwo przed innymi zwiedzającymi przy spełnieniu warunku zgłoszenia się w kasie co najmniej 15 min. przed ustalonym terminem. Jeśli grupa posiadająca rezerwację nie zgłosi się w wyznaczonym terminie do kasy, traci pierwszeństwo zwiedzania.

13. Grupa z wcześniejszą rezerwacją, która nie uprzedzi telefonicznie kasjerów o prawdopodobnym spóźnieniu na umówioną godzinę zwiedzania, jest zobowiązana dostosować się do nowej godziny zwiedzania, wyznaczonej przez kasjera w oparciu o dyspozycyjność Przewodników.

14. Przewodnik lub kierownik grupy obcojęzycznej zobowiązany jest pouczyć grupę o treści niniejszego regulaminu.


§ 2
ZWIEDZANIE TWIERDZY KŁODZKO

1. Zwiedzanie „Twierdzy górnej” – naziemnej części Twierdzy.

1.1. Trasa zwiedzania prowadzi przez naziemną część Twierdzy i obejmuje pomieszczenia zamknięte (kazamaty) oraz przestrzenie otwarte (dziedzińce, fosy i punkty widokowe).
1.2. Do zwiedzania „Twierdzy górnej” uprawnia bilet wstępu.
1.3. Zwiedzanie „Twierdzy górnej” odbywa się albo indywidualnie, albo z wyznaczonym Przewodnikiem Twierdzy Kłodzko, a wówczas odbywa się o określonej przez kasjera godzinie i trwa ok. 60 – 75 minut.
1.4. Maksymalna grupa zwiedzających z Przewodnikiem Twierdzy Kłodzko przypadająca na jednego Przewodnika wynosi 55 osób.
1.5. Zwiedzający po zakupieniu biletów gromadzą się o uzgodnionej godzinie we wskazanym miejscu na Dziedzińcu Tumskim.
1.6. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń Przewodnika i pracowników Twierdzy, nie zakłócając treści przekazu.
1.7. Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne: niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne podłoże na całej trasie zwiedzania. Na schodach i w pomieszczeniach o zwężonej szerokości i obniżonym sklepieniu należy wykazywać szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

2. Zwiedzanie „Labiryntów” – podziemnej części Twierdzy.

2.1. Trasa zwiedzania „Labiryntów” (chodników kontrminowych) prowadzi przez pomieszczenia zamknięte o zmiennej szerokości i wysokości sklepienia.
2.2. Do zwiedzania „Labiryntów” uprawnia bilet wstępu.
2.3. Zwiedzanie chodników kontrminowych odbywa się wyłącznie z wyznaczonym Przewodnikiem Twierdzy Kłodzko, o określonej przez kasjera godzinie i trwa ok. 60 minut.
2.4. Maksymalna grupa przypadająca na jednego Przewodnika wynosi 55 osób.
2.5. Zwiedzający po zakupieniu biletów gromadzą się o uzgodnionej godzinie we wskazanym miejscu na Dziedzińcu Tumskim.
2.6. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń Przewodnika i pracowników Twierdzy, nie zakłócając treści przekazu.
2.7. Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne: niskie, wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne podłoże na całej trasie zwiedzania. Na schodach i w pomieszczeniach o obniżonym sklepieniu należy wykazywać szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
2.8. Podczas jakiegokolwiek nieprzewidzianego zdarzenia /np. omdlenia, zasłabnięcia uczestnika grupy, itp./ zwiedzający powinni zachować spokój oraz wykonywać polecenia Przewodnika.
2.9. Wszelkie obrażenia czy inne dolegliwości zaistniałe podczas zwiedzania należy bezzwłocznie zgłosić Przewodnikowi.
2.10. ZABRANIA SIĘ:
! Wchodzenia do nieoświetlonych chodników.
! Odłączania się od grupy i samodzielnych prób opuszczania grupy, bez uprzedniego poinformowania o tym przewodnika.
! Wstępu do chodników dzieciom do lat 5.
! Wstępu do chodników kobietom w ciąży, osobom cierpiącym na choroby serca, układu krążenia, klaustrofobię i zaburzenia neurologiczne.

§ 3
BILETY

1. W Twierdzy Kłodzko dostępne następujące rodzaje biletów:
- bilety indywidualne normalne i ulgowe;
- bilety grupowe normalne i ulgowe;
- bilety na Kartę Dużej Rodziny;
- bilety specjalne (wydawane na wyjątkowe okazje).
Dostępność biletów dla poszczególnych opcji zwiedzania prezentuje poniższa tabela:

 

bilet indywidualny normalny

bilet indywidualny ulgowy

bilet

grupowy* normalny

bilet

grupowy*ulgowy

Trasa nr 1

„Twierdza górna”

 

X

 

 

X

 

X

 

X

Trasa nr 2

„Labirynty”**

 

X

 

 

X

 

X

 

X

„PAKIET KOMENDANTA”

(trasa nr 1 + trasa nr 2**)

 

X

 

X

 

X

 

X

Trasa nr 3 „Ścieżka wokół Twierdzy”***

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Gra o fort****

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Nocne zwiedzanie****

 

X

 

 

X

 

 

 

 

* Bilet grupowy obowiązuje grupy zorganizowane, za które uważa się grupy liczące co najmniej 15 osób uprawnionych do zwiedzania.
** Należy zapoznać się z ograniczeniami zwiedzania Labiryntów
(patrz § 2, pkt 2.10);
** Zakup któregokolwiek biletu na zwiedzanie trasy nr 1 lub nr 2, bądź „Pakietu komendanta” uprawnia do zwiedzania „Ścieżki wokół Twierdzy” bez dodatkowych opłat;
*** Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja;

2. Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem dokumentu uprawniającego do ulgi: osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, kombatantom, osobom niepełnosprawnym, uczniom szkół podstawowych i średnich, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, muzealnikom z legitymacją Stowarzyszenia Muzealników Polskich, honorowym dawcom krwi i dawcom szpiku.

3. Do bezpłatnego wstępu uprawnione/uprawnieni są:
dzieci do lat 5 – wyłącznie na naziemną część Twierdzy („Twierdzy górnej”), wstęp do korytarzy kontrminowych („Labiryntów”) dzieciom do lat 5 jest zabroniony;
nauczyciele i opiekuni grup szkolnych w proporcji 1 opiekun na 10 osób;
opiekuni osób niepełnosprawnych I grupy inwalidzkiej (po okazaniu legitymacji opiekuna).

4. Zniżka za okazaniem Karty Dużej Rodziny upoważnia do zakupu biletu ulgowego dla wszystkich członków rodziny.

5. Inne formy zniżki w ramach ogłaszanych akcji promocyjnych w Twierdzy Kłodzko (np. po przystąpieniu do ogólnopolskiej akcji „Polska za pół ceny”, za okazaniem uprawniających do zniżki biletów partnerów Twierdzy Kłodzko i in.).

6. Bilety wstępu należy zachować do kontroli. Pracownicy Twierdzy Kłodzko są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli biletów; w razie braku lub nieokazania biletu zwiedzający jest zobligowany do zakupu odpowiedniego biletu.

OCHRONA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

1. Na całym obszarze Twierdzy Kłodzko zabrania się palenia tytoniu, stosowania otwartego ognia, substancji oraz środków chemicznych, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, śmiecenia i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia.

2. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia psów oraz innych zwierząt.

3. Zabrania się poruszania poza obrębem wyznaczonych tras zwiedzania.

4. Zabrania się dotykania eksponatów.

§ 5
NA TEREN OBIEKTU WSTĘPU NIE MAJĄ

1. Osoby nietrzeźwe lub wykazujące oznaki spożycia środków odurzających, osoby agresywne i zachowujące się niewłaściwie, wzbudzające uzasadnione obawy przewodnika, iż mogłyby stanowić zagrożenie lub zakłócić przebieg zwiedzania.

2. Dzieci do lat 16 bez opieki rodziców lub opiekunów.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu zwiedzanie może zostać skrócone, a osoba dopuszczająca się tego może zostać wyproszona z obiektu bez prawa do zwrotu opłat za bilet wstępu, niezależnie od etapu realizacji usługi.

2. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z zaznajomieniem się oraz akceptacją obowiązującego regulaminu Twierdzy Kłodzko.

3. Kierownictwo Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o. o. w Kłodzku zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania, w szczególności z powodów eksploatacyjnych.

4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi – także wtedy, gdy powodem jest nieznajomość regulaminu Twierdzy.

5. Na imprezy specjalne dla większej ilości osób zasady wstępu ustalane są indywidualnie przez Zarządcę.

6. Zarządca nie odpowiada za pozostawione rzeczy osobiste zwiedzających.

7. Kasjer obsługi wystawia każdorazowo paragon za sprzedaż biletów lub wystawia fakturę VAT, jeżeli taką potrzebę zgłosi zwiedzający przed dokonaniem zakupu biletów.

8. Zarządca Twierdzy nie odpowiada za obiekty wynajmowane przez podmioty prywatne.

9. Prowadzenie działalności artystycznej, gospodarczej (w tym akwizycji) oraz organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń na terenie Twierdzy Kłodzko każdorazowo wymaga zgody Prezesa ZAMG Sp. z o. o. albo dyrekcji Twierdzy Kłodzko lub upoważnionej osoby.

§ 7

Integralną cześć regulaminu stanowi cennik opłat za zwiedzanie Twierdzy.

§ 8

Skargi, zażalenia i opinie pozytywne, można kierować na piśmie lub mailem na adres Zarządcy – Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o. o. w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko, e-mail: zamggmk@post.pl

  • Przekaż innym

    Podziel się w mediach społecznościowych

  • Informacje dodatkowe
  • Wizyty

    W dniu dzisiejszym: 405 
    Wszystkie: 703166 

  • Kalendarium
Powered by QUICK.CMS Design ProjektGraficzny.com