Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej twierdza.klodzko.pl

ZAKŁAD ADMINISTRACJI MIESZKANIAMI GMINNYMI GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KŁODZKU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Twierdza Kłodzko.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-24.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-27.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Powody braku spełniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Opublikowane zdjęcia mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji usług.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-27.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Jakubowski, twierdza@twierdza.klodzko.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 74 867 34 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Twierdza Kłodzka to obiekt zabytkowy o charakterze militarnym. Powstał kilkaset lat temu i panują w nim specyficzne warunki:

Charakterystyka górnej trasy zwiedzania:

• zwiedzający poruszają się po nierównym podłożu o zmiennej strukturze (m.in.: kamienie, skała, płyty betonowe, klepisko)

• występują schody, strome podejścia, kazamaty o różnym natężeniu światła, wysoko położone punkty widokowe zabezpieczone barierką (Bastion Alarmowy, Bastion Wysoki)

 

Charakterystyka chodników kontrminowych:

• grupy poruszają się gęsiego w podziemnych tunelach o wysokości od 90 cm do 180 cm i szerokości od 60 cm do 120 cm, 

• chodnikach panuje stała temperatura (niezależnie od pory roku) 8-10 stopni Celsjusza,

• występują nierówne, zróżnicowane podłoże,

• występują cieki wodne, kałuże,

• występuje oświetlenie o różnej kolorystyce i natężeniu,

• występują różnego rodzaju dźwięki, hałasy (m.in.: wybuch miny, odgłosy rozmów),

• w trakcie oprowadzania nie ma możliwości wyprowadzenia z chodników kontminowych osób deklarujących nagłą potrzebę wydostania się z nich; takie działanie wymuszałoby na przewodniku pozostawienie bez opieki pozostałej części; w trakcie zwiedzania kontrmin, turysta nie ma także możliwości odłączenia się od grupy, a próby samodzielnego wydostania się z systemu tuneli bez odpowiedniej wiedzy może doprowadzić do zgubienia się w sieci skomplikowanych i podobnych do siebie korytarzy

 • Przekaż innym

  Podziel się w mediach społecznościowych

 • Informacje dodatkowe
 • Wizyty

  W dniu dzisiejszym: 691 
  Wszystkie: 1864154 

 • Kalendarium
 • Cookies

  Ta strona używa plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności oraz zwiększyć Twoje doświadczenie online. Możesz wybrać kategorię na którą zezwalasz. Ustawienia plików Cookies.

Powered by QUICK.CMS Design ProjektGraficzny.com